Pamatskola

Bērnu dabiskā vēlēšanās mācīties ir jāsaglabā arī skolā. To var īstenot, ja mācīšanās process un saturs ir personiski svarīgs jeb jēgpilns.

Mums ir svarīgi, lai bērni skolā iemācās mācīties un kļūst aizvien patstāvīgāki. Mēs vēlamies, lai bērni iemācās pārvarēt grūtības un priecāties par paveikto, lai viņi iemācās uzņemties atbildību par mācīšanās procesu, rezultātiem un apkārtējās vides iekārtošanu. Šīs prasmes būs nepieciešamas visas dzīves garumā.

Mācīšanās ir intelektuāla, sociāla un emocionāla mijiedarbība. Tas nozīmē, klasesbiedri un apkārtējie ir tik pat būtisks mācīšanos sekmējošs resurss kā skolotājs. Mēs mācāmies viens no otra.

Jebkurš bērns ir talantīgs. Tāpēc visu pieaugušo uzdevums ir palīdzēt  atklāt un attīstīt bērnu talantus un spējas. Tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka, papildus talanta izkopšanai, nepieciešams sniegt  atbalstu, lai palīdzētu apgūt tās tēmas vai priekšmetus, kas sagādā grūtības.

Skolā tiek realizētas sekojošas izglītības programmas:

  • 11011111 – Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma
  • 11015611 Speciālās pamatizglītības pirmā posma programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • 11015811 Speciālās pamatizglītības pirmā posma programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
  • 23011111 Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma
  • 23015611 Speciālās pamatizglītības 2.posma (7.- 9.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • 23015811 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Jūsu Pamatskola “BŪSIM” – vecāku veidota skola