Vecāku līdzdalība

Vecāki

Biedrība Rīgas Jaunā skola ir dibinājusi Rīgas Pilsētas sākumskolu, kas 2021. gadā pārtapusi par pamatskolu “BŪSIM”. Skolas vecāku kopsapulce reizi gadā ievēl izglītības padomi, kas ir skolas padomdevējs un resursu pārraugs.

Padomes izvirzītās prioritātes:

  • kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana
  • saimnieciskās stabilitātes nodrošināšana

Vairākas reizes gadā vecāki tiekas individuālās pārrunās ar audzinātāju, kopīgi nosaka attīstības mērķus, veic progresa analīzi, pārrunājot to ietekmējošos faktorus.

Vecāku līdzdalība un iesaiste

Mūsu skolēnu vecāki ir nozīmīga mūsu skolas daļa. Aktīva vecāku iesaistīšanās skolas darbībā ļauj skolai pilnvērtīgi pastāvēt, pilnveidoties, būt draudzīgai un atvērtai bērna otrajai ģimenei. Sadarbība ar vecākiem tiek īstenota divos virzienos – individuālajā un sabiedriskajā.

INDIVIDUĀLĀ SADARBĪBA

Ne retāk kā divas reizes gadā skola rīko pārrunas starp klases audzinātāju (skolotāju) un vecākiem, kuru laikā tiek izvērtētas katra bērna vajadzības, noteikti tuvākie mērķi bērna attīstībai, pētīta bērna izaugsme, skolas un vecāku sadarbība bērna izglītošanas jautājumos.

SABIEDRISKĀ IESAISTE

• vecāki tiekas vecāku kopsapulcēs, analizē skolas attīstību un ievēl skolas Izglītības padomi;
• izsaka skolas izglītības padomei priekšlikumus par izglītības attīstības virzieniem, veidiem un pasākumiem;
• piedalās kopīgos svētkos, danču un mūzikas vakaros, skolas organizētajās ekskursijās;
• organizē un īsteno skolas labiekārtošanu;
• veic papildu resursu piesaisti.

Stratēģiskās attīstības līmenī vecāki, kas kopsapulcē ievēlēti skolas izglītības padomē, iegulda savu laiku un profesionālās zināšanas, lai veicinātu skolas attīstību un izaugsmi. Ikdienā skolas izglītības padome reizi mēnesī satiekas sapulcē, lai risinātu aktuālos praktiskos jautājumus, piesaistītu nepieciešamo finansējumu, palīdzētu skolotājiem īstenot to idejas u.c.

Vecāki izglītības procesā var iesaistīties, daloties ar savām zināšanām un pieredzi:

• vecāki piedāvā skolēniem iepazīt vecāka profesiju, aizraušanos, intereses, u.c.;
• vada pēcpusdienas nodarbības bērniem;
• sniedz atbalstu skolas administratīvā darba nodrošināšanā.