Skolas maksa

Mūsu skola ir vecāku dibināta bezpeļņas organizācija. Tas nozīmē, ka visi līdzekļi – vecāku maksājumi, valsts un pašvaldību līdzfinansējums, tiek novirzīti bērnu izglītošanai un ar to saistītām izmaksām.

2021./2022. mācību gadā Rīgā deklarētiem bērniem vecāku līdzmaksājums ikmēneša mācību maksai – 250 EUR.

Mājmācības ģimenēm vecāku ikmēneša līdzmaksājums – 25 līdz 50 EUR, atkarībā no nepieciešamā konsultāciju apjoma no mājmācības ģimeņu koordinātora puses.

Mācību maksa tiek izmantota skolotāju atalgošanai, telpu īrei un uzturēšanai, kā arī administratīvo izdevumu segšanai. Mācību maksa var tikt samazināta brāļiem un māsām vai tiem bērniem, kuru vecāki palīdz nodrošināt skolas dažādās vajadzības.

Pusdienas – 2.70 EUR dienā, no kuras 1.-4.klasēm tiek atrēķināts valsts līdzfinansējums pusdienām 1.42 EUR.

Vienreizējā iestāšanās iemaksa – 250 EUR.

Par šiem līdzekļiem veiksmīga mācīšanās procesa īstenošanai mēs iegādājamies skolēna mēbeļu komplektu un individuālos metodiskos līdzekļus.

Ikgadējā iemaksa mācību materiālu iegādei 150 EUR.

Tādejādi mācību gada laikā skolēni tiek nodrošināti ar visu, kas stundās būs nepieciešams – grāmatām, rakstāmpiederumiem, dažādām burtnīcām, kartēm, mākslai un mājturībai nepieciešamo.

Papildus vecākiem jāiegādājas vienīgi sporta tērps un maiņas apavi.

Biedrība, kas dibinājusi skolu, ir ieguvusi sabiedriskā labuma statusu, kas ļauj ziedotājiem saņemt nodokļu atlaides. Iegūtie ziedojumi tiek izmantoti:

  • metodisko līdzekļu izstrādē, veidojot uzdevumus, kas ļauj sekmēt dažādu spēju bērnu aktīvu līdzdalību mācīšanās procesā;
  • īpašo bērnu atbalstam;
  • skolotāju izglītošanai;
  • gadskārtu svētku svinēšanai.